• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Skutki Wojen XVII-wiecznych


  W XVII wieku Polska prowadziła wiele wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją. Niestety niosły one za sobą mnóstwo strat w gospodarce, polityce, a także kulturze. Skutki wojen dla Rzeczpospolitej w większości były negatywne. Ponieśliśmy duże straty terytorialne. Utraciliśmy większość Inflant, województwo siewierskie, czernichowskie i smoleńskie, a także lewobrzeżną część Ukrainy. W polityce zaczęła szerzyć się korupcja, zrywano sejmiki ziemskie, a wzrost znaczenia wielkich rodów doprowadził do powolnej decentralizacji władzy. Szlachta z kolei wykorzystała długi okres bezkrólewia i zaczęła organizować liczne konfederacje i rokosze. W okresie powojennym wykształcił się nowy ustrój polityczny - oligarchia magnacka. Rzeczpospolita utraciła też silną pozycje w Europie, doszło także do upadku szkolnictwa. Gospodarka zaczęła podupadać, gdyż podczas wojen wiele pól i upraw zostało zniszczonych, a rolnicy stracili swoje gospodarstwa. W dziedzinie kultury także ponieśliśmy straty. Zniszczono wiele kościołów i pałaców, skradziono dzieła sztuki i cenne książki.

  Jednak były tez skutki pozytywne. Dzięki wojnie nastąpił rozwój polskiego wojska - wprowadzono zmiany w organizacji, uzbrojeniu i taktyce prowadzenia bitew. Przez wojny XVII wieczne Polska została bardzo osłabiona. Chociaż dzielnie walczyliśmy i zdobyliśmy zwycięstwo, skutki tych wojen były w większości negatywne. Wiele lat trwała naprawa Rzeczpospolitej.


  Konfederacja- związek szlachty, stworzony w celu przeprowadzenia postulatów politycznych lub obrony własnych interesów

  Rokosz- powstanie szlachty przeciw królowi pod hasłem obrony zagrożonych swobód