• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Pospolite Ruszenie


  W Polsce od 1454 roku powołanie pospolitego ruszenia wymagało zgody sejmików ziemskich, a od 1493 roku sejmu walnego. W Koronie pospolite ruszenie podlegało rozkazom króla, w Wielkim Księstwie Litewskim hetmana.

  Do pospolitego ruszenia powoływana była cała szlachta i ci z mieszczan krakowskich, wileńskich i lwowskich, którzy posiadali dobra ziemskie, także wójtowie i sołtysi z dóbr świeckich i duchownych. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie wolnej elekcji szlachta zbierała się w trybie pospolitego ruszenia dla wyboru władcy.

  W Polsce siedemnastowiecznej pospolite ruszenie szlacheckie całego kraju było traktowane raczej jako ostateczny środek obrony Rzeczypospolitej, niż jako aktywna siła militarna; zwoływano je tylko kilkakrotnie, w roku 1621, 1649, 1651, w latach 1655-1657 (wzięło udział m.in. w Bitwie pod Warszawą (1656), wreszcie - po raz ostatni - w roku 1672.

  Częściej powoływano pospolite ruszenie z jakiegoś regionu - najczęściej z województw południowo-wschodnich dla ich obrony przed Tatarami.