• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Wojny Polsko-
  Moskiewskie


  Wojna polsko-rosyjska 1792 roku zwana także wojną w obronie Konstytucji 3 maja. Korzystając z zaangażowania Rosji w wojnie z Turcją i Szwecją część szlachty uchwaliła podczas Sejmu Czteroletniego szereg reform zmierzających do naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Prusy w 1789 wzmocniły armię Rzeczypospolitej, sprzedając karabiny dla polskiej piechoty. 29 marca 1790 zawarto sojusz zaczepno-odporny z Prusami. Uchwalając Konstytucję 3 maja 1791 formalnie zrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Rzeczypospolitej. Wrogo nastawieni do reform magnaci, ze Stanisławem Szczęsnym Potockim i Ksawerym Branickim na czele, udali się do Katarzyny II z ofertą zorganizowania konfederacji skierowanej przeciw królowi i Konstytucji 3 Maja. 9 stycznia 1792 Rosja zawarła z Turcją pokój w Jassach, wcześniej bo już w 1790 uporała się ze Szwecją. Mogła teraz bez obaw uderzyć na Rzeczpospolitą. Katarzyna II potrzebowała tylko pretekstu do interwencji w Rzeczypospolitej. Sejm Czteroletni powierzył Stanisławowi Augustowi naczelne dowództwo nad armią i 29 maja zalimitował swoje obrady. 27 kwietnia 1792 w Petersburgu zawiązano spisek, który 14 maja ujawnił się jako konfederacja targowicka. 18 maja Katarzyna II wydała manifest, w którym oskarżała Rzeczpospolitą m.in. o: utrudnianie wojskom rosyjskim pobytu na Ukrainie w czasie wojny z Turcją, prześladowanie Rosjan, prześladowanie prawosławnych, pogwałcenie eksterytorialności rosyjskiej kaplicy w Warszawie, porozumiewanie się Rzeczypospolitej z Turcją, co ujawnił wysoko umiejscowiony we władzach polskich agent rosyjski (prawdopodobnie Joachim Chreptowicz)], obrazę majestatu Katarzyny II przez Sejm Czteroletni.