• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Rodzaje Szlachty


  Magnateria - Szlachta ta miała największe wpływ ze wszystkich i była najbogatsza. Przedstawiciele magnaterii sprawowali najczęściej największe urzędy, przez co miała wpływ na rządy. Przedstawiciele magnaterii są też zwykle właścicielami kilkuset wsi lub kilkudziesięciu miast. Często posiadali własne wojska.
  Szlachta średnia - Szlachta ta posiadała co najmniej jedną wieś i nie miała takiego wpływu na władzę jak magnateria. Sprawowali wysokie urzędy, wpływ na rząd mieli zasiadając do sejmu jako posłowie.
  Szlachta Zagrodowa - zwana szlachtą zaściankową, szlachtą okoliczną czy szlachtą drobną. to nazwy drobnej szlachty. Ubożejąca część szlachty z racji urodzenia nadal była wolna od osobistego podatku i poboru rekruta. W zasadniczej większości nie posiadała jednak poddanych (chłopów, szlachty służebnej) i utrzymywała się z pracy na roli, co zbliżało ją do bogatych chłopów. Najczęściej od włościan odróżniała się jedynie prawem głosu na sejmach i sejmikach, wyłącznym prawem posiadania ziemi na prawie pańskim, dziedzicznym prawem sądzenia swoich poddanych (nawet jeśli w danym pokoleniu ich nie miała), wyłącznym prawem obejmowania wyższych godności kościelnych, wyłącznym prawem do starania się o urzędy i tytuły honorowe nadawane przez króla i ssejm, prawem osobistego udziału w obiorze króla, przywilejami sądowymi i ekonomicznymi oraz tradycjami rodzinnymi i posiadaniem herbu szlacheckiego. Drobna szlachta zamieszkiwała zaścianki lub tzw. okolice. Nazw tych używano historycznie dla odróżnienia siedlisk szlacheckich od chłopskich, które były zlokalizowane we wsiach.
  Gołota - określano tak ludzi szlacheckiego pochodzenia, którzy utracili swoje majątki ziemskie i utrzymywani byli głównie przez magnaterię, stając się przez to narzędziem jej władzy na sejmikach i sejmach